راه ساده تر

بدست koooootah

خب می بینم که ریدی.

دفعه اولمون که نیست.

مواظب باش یبس نشی انقدر میرینی و یادت بشه که تو ریدی نه من.

ها ها.

ها ها؟

بله ها ها چون نفهمیدی اصلا موضوع چیه.

آفرین حالا دیگه پلات معناگرا واسه من اجرا می کنی.بگو ببینم موضوع چیه؟

یه نگاه به وقتی که اس دادم بکن.

خب؟…مادرجنده…مادر جنده…دهنتو می گام.

هیچ گهی نمی تونی بخوری.